گزارش ششمین روز جشنواره آیینی اقوام ایران زمین در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب در روزسه شنبه میزبان اقوام ترکمن،کرمانج وکتول گلستان بود.درششمین روز ازجشنواره فرهنگ وهنر اقوام ابتدا طبق روال روزهای

ادامه