گزارش پنجمین روز جشنواره آیینی اقوام ایران زمین در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب

پنجمین روز ازجشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایران زمین با اواها ،نغمه هاوایین های بختیاری.برنامه امروز دوشنبه ابتدا باحرکات لافند بازی

ادامه

گزارش ششمین روز جشنواره آیینی اقوام ایران زمین در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب در روزسه شنبه میزبان اقوام ترکمن،کرمانج وکتول گلستان بود.درششمین روز ازجشنواره فرهنگ وهنر اقوام ابتدا طبق روال روزهای

ادامه