همایش توسعه پایدار مازندران

هم اندیشی فرهیختگان دیار تبرستان برای توسعه پایدار مازندران
🕓۱ مرداد۹۷
🌞در آستانه نوروز ۱۵۳۰ تبری
✅جهت هماهنگی حضور و ثبت نام، مشخصات خود را به شماره ۰۹۹۰ ۵۲۹ ۶۳۸۹ دبیرخانه همایش تلگرام نمایید.

مقدمه
نیل به اهداف توسعه پایدار آرمان مشترک تمام برنامه هایی است که در سطوح مختلف بین المللی، ملی و محلی تدوین و اجراء می شود. در سطح بین المللی سازمانها و برنامه هایی مانند بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول، برنامه توسعه ملل متحد بدنبال تحقق اهداف توسعه پایدارند. در سطح ملی نیز کشورهای مختلف چه پیشرفته و چه در حال توسعه، موضوع پایداری را سرلوحه برنامه های راهبردی و سالانه خود قرار داده اند. ایران کشوری است که چندین برنامه توسعه را پشت سر گذاشته و به دلیل چالشهای اساسی ای که با آن روبرست توسعه پایدار را در کانون برنامه های توسعه ملی گنجانده است. برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همین رویکرد توسعه پایدار را مدنظر قرار داده است. تنوع اقلیمی و سرزمینی ایران و گونه گونی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی آن ایجاب می کند که علاوه بر سطح ملی در سطوح محلی یا استانی نیز کوششهای فکری و اقدامات عملی لازم برای تحقق اهداف توسعه پایدار مورد اهتمام قرار گیرد. نیروهایی که در سطح نواحی و مناطق مختلف کشور با موضوع توسعه پایدار در ارتباطند همواره درک واقع بینانه، ملموس و عینی از مسایل و چالشهای آن مناطق دارند وبا بخش مهمی از راه حل های آن آشنا هستند. این نیروها و عوامل در سه قلمرو بخش حاکمیت، بخش مردمی و بخش خصوصی حضور دارند. بخش حاکمیتی شامل دستگاه اجرایی دولت و تشکیلات سایر قوا و نهادهای سیاسی در در سطح استانی هستند. بخش مردمی نیز فعالیت های عموم مردم چه در قالب سازمانهای مردم نهاد یا سایرکوششهای فردی و جمعی را شامل می شود. بخش خصوصی نیز موسسات، بنگاهها و سازمانهایی را در بر می گیرد که اهداف کسب وکاری دارند اما در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفای نقش می کنند. اگرچه تحقق اهداف توسعه پایدار با انواع موانع و محدودیت های سیاسی، اجتماعی، قانونی، فرهنگی، انسانی، مالی و زمانی روبروست اما تعامل و همسویی این سه بخش درسطح محلی موجب هم افزایی نیروها و تحقق اثربخش تر اهداف توسعه پایدار خواهد شد.
همایش توسعه پایدار مازندران بدنبال ایجاد همسویی میان کلیه کنشگران و فعالان هر سه بخش مردمی، خصوصی و حکومت در تحقق اهداف توسعه پایداراستان مازندران است. این هم اندیشی ها با به مشارکت طلبیدن صاحبنظران و کارشناسان و ایجاد فرصتی برای طرح دیدگاههای تازه بدنبال شناسایی چالش های اساسی و راهکارهای توسعه پایدار استان است. سلسله همایش های توسعه پایدار استان مازندران دارای اهداف متعددی است.

اهداف سلسله همایش های توسعه پایدار استان مازندران

همایش توسعه پایدار مازندران دارای اهداف ذیل است:

• شناسایی چالش ها و موانع اساسی توسعه پایدار استان مازندران
• ایجاد فضایی برای بررسی راهکارهای غلبه بر چالش های توسعه پایدار استان
• ایجاد زمینه ای برای تبادل تجربیات بین المللی، ملی و محلی در خصوص راهبردهای توسعه پایدار
• گسترش زمینه همکاری و مساعی مشترک در میان سه بخش حکومت،
بخش مردمی و بخش خصوصی در زمینه اهداف توسعه پایدار
• ایجاد بستری برای نقد برنامه های توسعه ملی از جمله برنامه ششم توسعه با رویکرد توسعه پایدار استانی
• شکل دهی به یک درک مشترک و جمعی از اهداف توسعه پایدار استان مازندران
• ارتقاء سطح آگاهی عمومی در زمینه توسعه پایدار و مسایل اساسی و چالش¬های راهبردی مازندران و ایران

موضوعات سلسله همایش های توسعه پایدار مازندران
باتوجه به اهداف سلسله همایش های توسعه پایدار، موضوعات همایش بر چالش های توسعه پایدار استان مازندران متمرکز است. برای انتخاب موضوعات همایش از یک چارچوب مرجع استفاده شده است که مبنای اصلی تلاش¬های مرتبط با توسعه پایدار در سراسر جهان است. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (UN SDG) دربرگیرنده هفده هدف است که این اهداف می تواند بعنوان چهارچوب اصلی و مرجع برای انتخاب موضوعات هم اندیشی¬ها در نظر گرفته شوند. این اهداف که از پشتوانه نظری و تجربی پرباری برخوردارند در ادامه فهرست شده اند.
 رشد اقتصادی ، اشتغال و کارآفرینی (۸)
 زیرساخت های توسعه، نوآوری و توسعه صنعت (۹)
 فقرزدایی و رفع محرومیت (۱)
 امنیت غذایی و تغذیه سالم (۲)
 سلامت و بهداشت (۳)
 آب سالم و شبکه ایمن فاضلاب (۶)
 کیفیت و گستردگی آموزش (۴)
 منابع انرژی مطمئن، تجدید پذیر و پاک (۷)
 محیط زیست رودخانه ای و دریایی (۱۴)
 حفاظت از طبیعت و زیست جانوری و گیاهی (۱۵)
 امنیت ، نظم و قانون و گسترش نهادهای مدنی (۱۶)
 پایداری شهری و جوامع محلی (۱۱)
 تغییرات اقلیمی و آب و هوایی (۱۳)
 رفع نابرابری و تبعیض (۱۰)
 تولید و مصرف مسئولانه منابع (۱۲)
 حقوق زنان و اقلیت ها (۵)
 مشارکت عمومی (۱۷)

با عنایت به اهداف هفده¬گانه توسعه پایدار پیداست که که فرهنگ زیربنای تحقق همه این اهداف است. فرهنگ هرجامعه¬ای چه در سطح ملی و چه در سطح استانی زیربنای اصلی توسعه پایدار است. در تجربه های موفق توسعه پایدار، فرهنگ به عنوان شالوده و اساس توسعه نقش تعیین کننده داشته است. فرهنگ همچنین می تواند در نقش مانع و بازدارنده توسعه عمل کند زیرا ارزش¬ها و نگرش¬های موجود در یک فرهنگ ممکن است با اهداف توسعه پایدار ناسازگار باشند. اهمیت فرهنگ و نقش تاثیرگذار آن در تحقق اهداف توسعه پایدار نشان¬دهنده ضرورت توجه به آن را در سلسله نشست¬های توسعه پایدار استان است.
موضوع همایش : موانع فرهنگی توسعه پایدار استان مازندران
اهمیت فرهنگ به¬عنوان زیربنای توسعه موجب شده تا نخستین برنامه از سلسله همایش های توسعه پایدار بر محور موانع فرهنگی توسعه پایدار استان تدوین گردد.

موضوعات همایش
ارزشها و نگرش های ایرانیان و توسعه پایدار: شناسایی موانع و راهکارها
ارزشها و نگرش¬های مازندرانی¬ها در حوزه¬های اولویت دار توسعه پایدار
چالش ها و راهکارهای مشارکت در توسعه پایدار مازندران
باورهای بومی و دینی و تاثیر آن در توسعه پایدار مازندران

نتایج مورد انتظار از همایش
به منظور بهره گیری از مباحث مطرح شده در هم¬اندیشی آن دسته از مسایل و راهکارهایی که از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح می شوند بصورت نظام مند از سوی دبیرخانه همایش استخراج و دسته بندی و در اختیار متولیان آن قرار داده می شوند.

برگزارکنندگان کنندگان همایش
مرکز فرهنگی و هنری پارپیرار ، بنیاد هم اندیشان تبری و سایر انجمن ها و تشکل های مورد نظر محوریت همایش را به عهده خواهند داشت و سایر موسسات می توانند به مشارکت و مساعدت در این برنامه بپردازند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *